Adresa
Chudenín 68
340 22 Nýrsko

Úřední hodiny
Pondělí 7:30-17:00
Úterý 7:00-15:30
Středa 7:00-16:00
Čtvrtek 7:00-15:30
Pátek 7:00-14:00


<< zpět

Poskytování informací, příjem podání, opravné prostředky

Příjem žádostí a podání

Žádosti o informace podle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají na Úřadu obce v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně (v kanceláři úřadu) nebo písemně (osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Chudenín 68, 340 22 Nýrsko nebo e-mailem: chudenin@tiscali.cz)

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce OÚ, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na Úřadu obce v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Opravné prostředky proti rozhodnutí Úřadu obce Chudenín

V případech správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu obce Chudenín Krajský úřad Plzeňského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání odevzdáno poštovní přepravě a adresováno tomuto správnímu orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.

Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.

Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Proti rozhodnutí starosty o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím podatelny Úřadu obce Chudenín, Chudenín 68.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada městyse.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Plzeňského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí. Zastupitelstvo obce, resp. Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. Úřad obce Chudenín je tímto právním názorem vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

Sazby za poskytování informací

Formuláře

Zveřejňování informací dálkovým přístupem:

E-mail: chudenin@tiscali.cz

Internetové stránky: http://www.chudenin.cz